ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻔﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. ﮐﻔﺶﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در ﮐﻔﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ، ﮐﻔﺶﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن آن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدي و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ کفش ورزشی مناسب

ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﯿﺎدي درﻫﻤﻪ ﮐﻔﺸـﻬﺎي ﺧﻮب ورزﺷﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎ
2- ﺛﺒﺎت ﯾﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﺮﺧﺸﻬﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
3- ﻻﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺿﺮﺑﻪ و راﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﭘﺎ
 

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﮐﻔﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ راﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﭻ ﭘﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زﺑﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﺮم و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر ﺑﻨﺪ ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻔﺶ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ، ﮐﺸﺶ و ﺟﺬب ﺿﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻒ داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم و داراي ﻗﻮس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ را ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد.
ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ درﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داراي آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺖ ﭘﺎ، ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺷﻨﻪ، داﺧﻞ ﮐﻔﯽ، وﺳﻂ ﮐﻔﯽ، ﺧﺎرج ﮐﻔﯽ، ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ و زاﺋﺪه ﭘﺎﺷﻨﻪ اﺳﺖ.
 

ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ورزﺷﯽ عبارتند از:

ﮐﻔﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻮراﺑﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدت دارﯾﺪ در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﮐﻔﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ، ﭘﻨﺠﻪﻫﺎي ﭘﺎيﺗﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﻧﻤﯽﻟﻐﺰد.
ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ در ﻣﻐﺎزه راه ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺪوﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎ راﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻔﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﺪﻫﺎي آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ، ﮐﻔﺸﯽ را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎص ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎ دارد، ﮐﻤﺮ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را از ﮐﻔﺶ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در راه رﻓﺘﻦ و ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ورزش ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﻔﺶﻣﺨﺼﻮص آن رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﺻیه را ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

1-زمان:
ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎيﺗﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﺣﺪودي راه رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﺎﯾﺎن روز ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ) ﺑﻌﻠﺖ آن ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 

2 - ﮐﻔﺶ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﮭﻨﮫ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﻧﻮ ، از ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺑﮕﺬارﯾﺪ. اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻟﻨﮓ ﮐﻔﺶ داراي اﻧﺤﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ از ﻧﻈﺮ وزن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻟﻨﮕﻪ داراي اﻧﺤﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺸﯽ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ از ﻧﻈﺮ وزن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

3-سایز کفش:

اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس داﺷﺘﻦ از ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻔﺶ ﺳﻌﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻄﺮات و ﺿﺮرﻫﺎي ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.

4- انعطاف پذیری:
ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟـﻮاﻧﺐ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧـﻢ ﺷﺪن ﺗﺨﺖ ﮐﻔﺶ ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﺠﺎد ﺗﻮرم دردﻧﺎك ﺳﺎق ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﮐﻔﺶدﻗﺖ ﻧﻤﻮد.

 

5 - آزادی ﺣﺮﮐﺎت اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ:
براي ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﺎ از زﻣﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ و دوﯾﺪن، ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﮐﻔﺶ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در اﺛـﺮ ﻓﺸﺎر و اﻋﻤﺎل ﻧﯿـﺮو، اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﮐـﺞ ﺷﺪه و ﺗﺤﻤﻞ ﻓـﺸﺎر آن ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﮔﺮدد.
 

6- ﻗﻮس ھﺎی ﮐﻒ ﭘﺎ :
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﻮس ﮐﻒ ﭘﺎي زﯾﺎد از ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮاد داراي ﮐﻒ ﭘﺎي ﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻔﺶ داراي ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 

7- ﻧﮕﮭﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻔﺶ ھﺎ :
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﺣﺠﻢ و ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ورزﺷﯽ را ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﺷﺪن آب و ﻣﺎﻧﺪن در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻞ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮي ﺑﺪ ﭘﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
 

میزان متابولیسم پایه (BMR‎)
از کجا ورزش را شروع کنیم؟

Related Posts

 

نظرات

هیچ نظری هنوز
هم اکنون ثبت نام شده? از اینجا وارد شوید
مهمان
چهارشنبه, 29 دی 1400
اگر شما می خواهید که ثبت نام کنید فیلد نام و نام کاربری را پر کنید.

صفحه اول . درباره ما . ارتباط با ما . تبلیغات

© 1394 -  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای “بهینه سازان وب ایران” محفوظ است .

طراحی سایت : ترانگل