ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دوران ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻮوﯾد 19

ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ (Mental and psychological health)

1- ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ ذﻫﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ.
2- اﺧﺬ اﺧﺒﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺠﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ.
3- ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، وﺳﻮاس و ... ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ.
 

به خواندن ادامه دادن
368 Hits
0 نظرات

میزان متابولیسم پایه (BMR‎)

میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate or BMR) کل میزان کالری است که بدن شما به آن نیاز دارد که در حالت استراحت، عملکرد طبیعی و پایه‌ای خود را انجام دهید. این عملکرد پایه شامل گردش خون، تنفس، تقسیم سلولی، سنتز پروتئین، انتقال یون، استفاده از انرژی توسط ماهیچه‌ها، اعصاب و سلول‌ها است.
 

به خواندن ادامه دادن
1149 Hits
0 نظرات

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻔﺶﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻔﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ. ﮐﻔﺶﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در ﮐﻔﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ، ﮐﻔﺶﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ دارا ﺑﻮدن آن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدي و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

به خواندن ادامه دادن
3338 Hits
0 نظرات

از کجا ورزش را شروع کنیم؟

هر کسی باید از جایی شروع کند، درست است؟ اگر اولین بار است که ورزش کردن را جدی گرفته‌اید، شاید سردرگم شوید که از کجا باید شروع کرد.
اغلب برنامه‌های ورزشی که پیدا خواهید کرد، برای افرادی تدوین شده که تجربه‌ی خوبی در تمرینات ورزشی دارند، و یا اینکه خوش اندامند. چنین برنامه‌هایی برای تازه کارها واقعا سخت است، حتی احتمالش هست که آسیب‌هایی جدی ببینند.حتی تمرینات ساده‌ی بدنسازی هم اگر به اشتباه اجرا شوند می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین اگر گیج شده‌اید که از کجا شروع کنید مطلب از کجا ورزش کردن را شروع کنیم؟ را مطالعه کنید

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
4207 Hits
0 نظرات

آب و فعالیت بدنی

تعادل آب و الکترولیت ها برای عملکرد تمام اندام ها و حفظ سلامت کلی امری حیاتی است. آب محیطی مناسب برای واکنش های بیومکانیکی درون بافت های سلولی فراهم می کند و کمپارتمان ها برای حفظ حجم خونی مناسب و عملکرد درست سیستم های قلبی و عروقی ضروری می باشند. توانایی بدن برای توزیع مجدد آب درون کمپارتمان ها، یک حجم ذخیره ای برای به حداقل رساندن کمبود مایعات می باشد، هر کمپارتمان بدن مشتمل بر الکترولیت ها است و غلظت و ترکیب مواد مذکور برای انتقال مواد بین کمپارتمان ها سلولی و بین سلولی و برای حفظ پتانسیل الکترومکانیکی غشاء حیاتی می باشد.

فعالیت بدنی و استرس های گرمایی هر دو می توانند باعث عدم تعادل آب و الکترولیت ها شوند که لازم است این امر جبران گردد. به طور معمول افراد در حین تمرین در هوای گرم به علت در دسترس نبودن آب و مایعات کافی و یا عدم هماهنگی بین تشنگی و نیازهای مایعات دچار از دست دادن آب می شوند. در این حالت افراد در آغاز تمرین دچار از دست دادن آب (دهیدراسیون) می شوند اما در طی یک دوره طولانی درمان می شوند، اشخاصی که بیش از حد در اثر گرما دهیدراته شده اند اثرات معکوس چشمگیری را تجربه خواهند کرد، به طور کلی از دست دادن بیش از حد آب بدن، تقلاهای فیزیولوژیک را افزایش می دهد، عملکرد بدنی را کاهش می دهد و فواید تنظیم گرمایی ایجاد شده به وسیله آمادگی هوازی بالا را خنثی می کند. اگر تمرین شدید به وسیله اشخاصی که بیش از حد آب بدن خود را از دست داده اند صورت گیرد باید فوریت های پزشکی اقدام گردد.
به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
1976 Hits
0 نظرات

اهمیت ورزش و تناسب اندام برای کودکان

به یاد داشته باشیم که تشویق کودکان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی و تناسب اندام هرگز زود نیست. پزشکان عقیده دارند که شرکت در فعالیت های مختلف موجب توسعه مهارتهای حرکتی و تقویت عضلات شده و باعث کاهش ریسک ناشی از گسترش آسیب های ناشی از بیش تمرینی می گردد. بر اساس اصول فعالیت جسمانی، کودکان حداقل 1 ساعت در روز باید ورزش نمایند. این مدت زمان شامل تمامی فعالیت های کودک اعم از دویدن ها، بازی کردن ها و فعالیت های بدنی روزانه می باشد.
به خواندن ادامه دادن
2576 Hits
0 نظرات

تمرینات پلیومتریک

تمرینات پلیومتریک تمریناتی هستند که ابتدا با کمک کشش عضلات بصورت اسنتریکی (برونگرا) و بدنبال آن برگشت هر چه سریعتر اندام بصورت کانسنتریکی (درونگرا) اجرا می گردند. در این نوع از فعالیت ها دامپینگ یا دامنه حرکتی مفصل باید کم باشد. 

تمرینات ورزشی پلیومتریک بر پایه حرکات سرعتی و قدرتی انجام می گیرد. در تمرینات پلیومتریک کشش عضله در شروع حرکت (فاز اول) بایستی با سرعت انجام گیرد، یعنی ابتدا یک کشش سریع و بدنبال آن (فاز دوم) با یک انقباض قوی حرکت به پایان می رسد. 

اجرای بهینه تمرینات پلیومتریک با بهبود عملکرد سیستم عصبی- عضلانی و به‌ منظور افزایش کارایی در ورزش های خاص صورت می گیرد. ورزشکاران با بکارگیری از توان انفجاری، برتری خود در رشته‌های مختلف را رقم خواهند زد.

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
6455 Hits
0 نظرات

اصول فیزیولوژیکی تمرینات ورزشی (بخش دوم)

در پایان مبحث بخش اول خواندیم: مقدار اکسیژنی که برای جبران کسر اکسیژن استفاده می شود، اکسیژن مصرفی مازاد بعد از تمرین (EPOC) نامیده می شود. اکسیژن مصرفی مازاد بعد از تمرین همیشه بالاتر از میزان کسر اکسیژن است، زیرا که: 1) افزایش دمای بدن بلافاصله پس از تمرین متابولیسم جسمانی را به طور کلی افزایش می دهد، که برای جبران نیازمند سطوح بالاتر اکسیژن در حال استراحت می باشد، 2) افزایش سطوح اپی نفرین خون متابولیسم جسمانی کلی را افزایش می دهد، 3) افزایش فعالیت عضلات تنفسی و عضله قلبی نیازمند اکسیژن است، 4) پر کردن مجدد ذخایر اکسیژن بدن نیازمند اکسیژن بیشتری است، و 5) برخی ناکارآمدی های گرمایی در ذخیره سازی مجدد ذخایر عضله وجود دارد. تنها با توجه به وام اکسیژن مربوط به اسید لاکتیک، مقدار کل اکسیژن مورد نیاز برای بازگرداندن بدن به وضعیت طبیعی حالت استراحت حدوداً دو برابر وام اکسیژن است؛ کارآمدی متابولیسم بی هوازی در حدود 50% متابولیسم هوازی است. حال در ادامه می خوانیم:

به خواندن ادامه دادن
3567 Hits
0 نظرات

فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی (FISU)

فدراسیون ورزشهای بین المللی دانشگاهی مسئول سازماندهی و اداره مسابقات جهانی دانشجویان ورزشکار 17 تا 28 ساله است. در سال 1394 همزمان با هیئت اداره کننده جهان سازمانهای ورزشهای دانشگاهی ملی تأسیس یافت و اخیراً دارای 167 عضو تابعه (فدراسیونهای ملی) از 5 قاره است. بین سالهای 1949 و 2011 عضو تابعه بروکسل (بلژیک) بود، از سال 2011 وابسته به لوزان (سوئیس) بوده است. تنها فدراسیون بین‌المللی با بیش از 50 ورزش در برنامه مسابقاتش بوده و رویدادهای آن هر 2 سال بوده است. آنها اخیراً شامل دو رقابت یونیورسیاد (تابستانی و زمستانی) و 32 مسابقه جهانی دانشگاهی می‌باشد. ضمناً FISU به‌طور دائم دنیای دانشگاهی را با ورزش‌ها ارتباط می‌دهد که از طریق میزانی تعداد زیادی از رویدادهای آموزشی از جمله کنفرانس‌ها، سمینارها و جلسات صورت می‌گیرد. این رویدادها کمک زیادی به ارتقای ورزش به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سیستم آموزشی می‌کنند.
به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
3182 Hits
0 نظرات

تأثیر رنگ‌ها بر کیفیت تمرینات ورزشی

​اغلب مواقع انسان‌ها به محیط اطرافشان کم توجه هستند. سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته به تأثیر رنگ‌ها بر روحیات و میزان انرژی محیط و همان طور بر کیفیت زندگی پی برده‌اند و در این زمینه پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی انجام شده است البته پیشرفت‌های گسترده‌ای نیز در این زمینه صورت گرفته است...
این علم ریشه چندین هزار ساله دارد. بر اساس کاوش باستان شناسان و تحقیقات انجام شده در این زمینه پی به فلسفه استفاده از رنگ‌های خاص در مواقع خاص توسط قبایل بومی امریکا و امریکای لاتین برده‌اند. به طور مثال آن‌ها در زمان وقوع جنگ در بین قبایل به استفاده از رنگ سرخ به دست آمده از نوعی خاک رس که در آن مناطق یافت می‌شد، استفاده می‌کردند و با این کار باعث ایجاد ترس و رعب در وجود حریف می‌کردند.
به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
2784 Hits
0 نظرات

اصول فیزیولوژیکی تمرینات ورزشی

مطالعه تمرین بدنی برای متخصصین ورزشی، مهندسین پزشکی و بیولوژیست های ورزشی اهمیت خاصی دارد. شناسایی پاسخ های حاد و مزمن نسبت به تمرین، موجب درک فشارهای فیزیولوژیکی وارده بر بدن می گردد. از آنجائیکه حین تمرین تمامی پاسخ های فیزیولوژیکی به میزان زیادی با یکدیگر یکپارچه می شوند، درک پاسخ های تمرین نیازمند دیدگاهی نظام مند و صحیح نسبت به فیزیولوژی است که یک مکانیزم پشتیبان جامع مرتبط با عملکرد فشار جسمانی تمرین می باشد. برخلاف مطالعات آسیب شناختی، مطالعه فیزیولوژی تمرین موجب درک شگفت آور مسیرهایی خواهد شد که بدن در بهترین وضعیت سلامتی خود عمل می کند.

برای تمرین کردن تنظیمات مقاومتی، فیزیولوژیکی و روانشناسی حتی پیش از آغاز تمرین باید صورت گیرد. سیستم عصبی مرکزی (CNS) یک عمل را پیش از انجام آن مورد بررسی قرار می دهد، مقدار نیروی عضلانی که باید اعمال شود را بررسی کرده و مسیر حرکت آزمایشی که برای حرکت مورد نیاز باید طی شود را محاسبه می کند. ضربان قلب ممکن است با افزایش نیازهای اکسیژن افزایش یافته و در نتیجه آن تنفس نیز افزایش می یابد.

به خواندن ادامه دادن
5345 Hits
0 نظرات

اهمیت نوشیدن آب در ورزش

مصرف آب بعنوان مهم ترین عنصر حیات برای بدن انسان ضروری بوده و برای حفظ تعادل و ادامه حیات و کار طبیعی اندام ها به آن نیاز است. حدود دو سوم وزن بدن انسان (66%) از آب تشکیل می شود و تمامی اعمال حیاتی انسان در این محیط مایع انجام می پذیرد. 

یک انسان با جثه متوسط (70 کیلوگرم) به ازای هر کیلوکالری مصرف انرژی به 1 میلی لیتر آب نیاز دارد. بنابراین مصرف روزانه آب در حالت پایه 6 تا 8 لیوان آب می باشد که با افزایش وزن و فعالیت بدنی این میزان باید افزایش یابد. محاسبه دقیق نیاز بدن به آب به سن، جنس، نوع فعالیت ورزشی و شدت تمرین، دمای محیط، موقعیت جغرافیایی و ... بستگی دارد، بطور مثال یک فوتبالیست در هر ساعت بایستی 500 تا 1000 میلی لیتر معادل 4 لیوان آب بیشتری بنوشند.

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
10509 Hits
0 نظرات

تمرینات پیلاتس

پیلاتس نوعی روش تمرینی است که بر افزایش انعطاف پذیری مفاصل، قدرت و استقامت عضلات و افزایش کارآیی اندام های بدن متمرکز گردیده است. در این نوع روش تمرینی حرکات بصورتی کنترل شده به اجرا در می آیند که نتیجه آن ایجاد یک نوع هماهنگی و هارمونی بین سیستم عصبی و عضلات و مفاصل بدن می باشد. نتیجه این هماهنگی افزایش توان اجرای حرکات و انجام وظایف شخصی در طی تمامی مراحل زندگی می باشد. به عبارتی از ورزش پیلاتس به دانش کنترل بدن نام برده می شود.

در ابتدا این ورزش تحت عنوان علم کنترل بدن نام گذاری شد ولی بعدها پس از مرگ بنیانگذار این رشته "جوزف هاربرتز پیلاتس" به نام پیلاتس یا پیلاتز تغییر نام پیدا کرد.

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
7107 Hits
0 نظرات

تأثیر ورزش بر استخوان سازی

تمرین و فعالیت بدنی می تواند موجب تحریک بازسازی استخوان گردد، اما چگونگی تأثیر گذاری ورزش بر اسکلت بسیار پیچیده است. شدت تمرین، بلوغ اسکلتی، نوع استخوان (کورتیکال یا ترابکولا)، مکان آناتومیکی استخوان (استخوانهای تحتانی یا فوقانی) همگی می تواند بر واکنش استخوان های خاص نسبت به تمرینات ورزشی تأثیر داشته باشند.

به خواندن ادامه دادن
7179 Hits
0 نظرات

کودکان و ورزش (بخش دوم)

داشتن اضافه وزن یا چاقی دوره کودکی مشکلی جدی است. مشکلات بسیاری به این عامل اضافه می شوند، ولی بزرگترین مشکل این است که کودکان بی تحرک تر شوند. به عبارت دیگر، آنها در یک جا ساکت می نشینند و سرگرم کاری می شوند.

طبق تحقیقات انجام شده بچه های 8 تا 18 ساله در طول روز حدود 4/5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می نمایند و مجموعاً بیش از 7/5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون، ویدئو، DVD، بازیهای کامپیوتری و ویدئویی می کنند. زمان صرف شده برای این کارها بیش از اندازه بوده و کودکان فعالیت بدنی کافی ندارند که موجب افزایش مشکل چاقی دوران کودکی می گردد.

یکی از بهترین روش ها برای افزایش فعالیت کودکان محدود کردن مقدار زمان صرف شده در فعالیت های ساکن و بی تحرک می باشد، مخصوصاً تماشای تلویزیون و بازیهای ویدئویی.

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
3961 Hits
0 نظرات

کودکان و ورزش (بخش اول)

بزرگسالان غالباً فکر می کنند فعالیت در باشگاه، دویدن بر روی تردمیل یا وزنه برداری ورزش محسوب می گردد. ولی در خصوص کودکان، ورزش تنها به معنی بازی کردن و فعالیت جسمانی داشتن است. کودکان وقتی ورزش می کنند که در داخل مدرسه کلاس ورزش داشته باشند، در خارج از مدرسه در کلاس ورزشهای ریتمیک یا تمرین فوتبال شرکت می کنند، یا هنگامیکه دوچرخه سواری می کنند، یا وقتیکه گرگم به هوا بازی می کنند.

به خواندن ادامه دادن
برچسب ها:
5774 Hits
0 نظرات

تمرینات مقاومتی برای حفظ قدرت و سفتی تاندون ها

افراد مسن که تمایل به انجام فعالیت های ورزشی دارند، اغلب بواسطه آسیب های استرین اسکلتی - عضلانی از فعالیت بازداشته می شوند. این مسئله تا حدودی بعلت زوال و وخیم تر شدن ویژگی های مکانیکی بافت های پیوندی است که از افزایش سن ناشی می شود. اثرات محافظتی تمرینات مقاومتی روی حفظ سفتی تاندون و لیگامنت و مقاومت نسبت به افزایش نیروها ممکن است احتمال بروز آسیب های استرین تاندونی را کاهش دهد. بعلاوه، از آنجاییکه تاندون ها ساختارهایی از بافت پیوندی هستند که عضله را به استخوان متصل می کنند، آنها می توانند بر سرعت انتقال نیروی انقباض عضلانی تأثیر بگذارند. 

افزایش سفتی تاندون بوسیله تمرینات ورزشی مقاومتی که وابسته به توسعه سریع تر گشتاور مفصلی است بروز پیدا می کند. فعالیت های اساسی که نیاز به تولید سریع گشتاور مفصلی دارند، نظیر افزایش میزان تعادل بهمراه انجام فعالیت های ورزشی که در برگیرنده برنامه های تمرینات مقاومتی باشند می توانند بهبود یابند. 

بنابراین، تمرینات ورزشی مقاومتی برای افراد مسن تر اثرات سودمندی را به همراه دارند، از طرف دیگر به سادگی قدرت عضله را افزایش می دهند.

به خواندن ادامه دادن
4145 Hits
0 نظرات

صفحه اول . درباره ما . ارتباط با ما . تبلیغات

© 1394 -  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای “بهینه سازان وب ایران” محفوظ است .

طراحی سایت : ترانگل